+36/70-250-0022
info[kukac]utfuto.hu
Biztos partner az utazásban!

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF hatálya kiterjed az ÚTFUTÓ Kft.-re, valamint a szolgáltatóval a sofőrszolgálat igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre.
Az ÁSZF alapján a Szolgáltató Magyarország, Ausztria és Olaszország teljes területén nyújtja a sofőrszolgálat szolgáltatást.
A szolgáltatás csak a jelen ÁSZF tudomásul vétele után vehető igénybe. Az ÁSZF megismerését a szolgáltatást igénybevevő minden egyes megrendelés leadásakor köteles a megrendelőlapon megjelölni, illetőleg a megrendelő lap aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette.
1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
1.1. Az ÚTFUTÓ Szolgáltató Kft. továbbiakban Szolgáltató a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-benmeghatározott szolgáltatást (sofőrszolgálat) biztosítja, a Szolgáltató honlapján (www.utfuto.hu) közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
1.2. A Szolgáltató sofőrszolgálatot működtet, mely a Megrendelő igényei alapján, a megrendelő saját személygépkocsijával történő fuvarozását, utaztatását végzi.
2. A szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás
2.1. A Szolgáltató a megrendelést abban az esetben vállalja, ha az
– nem ütközik hatályos jogszabályba (pl.: szállítható személyek száma);
– a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti;
– elháríthatatlan körülmények nem akadályozzák (pl.: időjárási, vagy útviszonyok);
– a szükséges eszközök (megfelelő személygépkocsi, okmányok) rendelkezésre állnak.
– A szolgáltatás a fentieken túl megtagadható a 2.3 pontban foglalt esetekben is.
– A szolgáltatás elvállalása előtt a Megrendelőt szóban és/vagy a fent megjelölt honlapon feltüntetett árlista segítségével a szolgáltatási díjról tájékoztatni kell.
2.2. A szolgáltatás megrendelésének formái
2.2.1. A szolgáltatás megrendelésére lehetőség van a Szolgáltató www.utfuto.hu honlapján és/vagy soforszolgalat@utfuto.hu címre küldött email-ben 7 nappal az utazás előtt. Utána csak és kizárólag telefonon.
2.2.2. Azok a szerződő felek, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, telefonon a +36/70-250-0022; +39/345-4653-110-es telefonszámokon is megrendelhetik.
2.2.3. A fentieken túl lehetőség van még a sofőrjeinknél személyesen megrendelni a szolgáltatást.
2.3. Az egyes szerződések megkötésére vonatkozó eljárási rend
2.3.1. Amennyiben a szerződő fél az interneten keresztül kívánja megrendelni a szolgáltatást, úgy követnie kell a megrendelő kitöltésének utasításait. A megrendelés kitöltésekor be kell jelölnie a megrendelő lapon, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az „elküld” gomb megnyomásával küldheti be a megrendelését a rendszerbe.
Amennyiben az online foglalási rendszerünk nem működik, úgy e-mailben is elfogadunk megrendeléseket a soforszolgalat@utfuto.hu e-mail címre küldött összes adattal
.
2.3.2. Az interneten leadott megrendeléséket a beérkezés után 72 órán belül visszaigazoljuk.
2.3.3. Amennyiben a szolgáltatást telefonon rendelik meg, úgy a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a beszélgetés rögzítésre kerülhet, és a megrendelő lap aláírására az utazás megkezdése előtt a sofőrnél található „Sofőrszolgálatra vonatkozó megrendelő lap” aláírásával kerül sor. Ebben az esetben is érvényes, hogy a megrendelést térítésmentesen az utazás tervezett napja előtt 4 nappal mondható le, ellenkező esetben a teljes sofőrdíjat meg kell fizetni.
2.3.4. A sofőrjeinknél személyesen is meglehet a szolgáltatást rendelni az ott található „Sofőrszolgálatra vonatkozó megrendelő lap” kitöltésével és aláírásával.
2.4. A szolgáltatás megtagadásának jogszerű esetei
A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvállalását, ha a Megrendelő az úti célját (a célállomást) nem tudja, vagy nem akarja közölni, fertőző beteg, súlyosan sérült (a mentők értesítése és a kiérkezésig a segítségnyújtás kötelező), oly mértékben ittas, illetve ká bítószer hatása alatt áll, hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet, vagy a sofőr személyi biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elő, ha élő állatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a sofőr fél vagy undorodik a szállítandó állattól; olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a sofőr kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: ügyintézés, személyi védelem stb.); az árlistától el akar térni, vagy nyilvánvalóan fizetésképtelen.
3. A Szolgáltató felelősségével kapcsolatos nyilatkozat
3.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy azon személygépkocsival összefüggésben, amellyel a Megrendelő szállítása történik, a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, a gépjárműben található dolgokért, illetve a gépjárművel kapcsolatban esetlegesen harmadik személyt megillető jogosultságokért felelősséget nem vállal.
4. A Szolgáltató kötelezettségei
4.1. A Szolgáltató munkavállalója (sofőr) által okozott esetleges károk megtérítésére a Megrendelő casco biztosításával egyenlíti ki a károkozást. Amennyiben a Megrendelő személygépkocsiján nincs Casco biztosítás, úgy a szerződéskötés nem jöhet létre, hacsaknem a Megrendelő írásban
nem adja az okozott kár átvállalását!
4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a sofőr hibájából következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá az olyan egyéb körülményekért, amelyekről nincs tudomása (pl. a gépjármű lopott, vagy illegális tartalommal bír).
5. A szerződés hatálya
5.1. A felek között a szerződés a 2.2. pontban foglaltak szerinti módon, egy alkalomra jön létre. Amennyiben a Szolgáltatás megtagadásának oka
maximum 4 nappal a kért megbízatás előtt történik úgy nincs fizetési kötelezettsége. 4 napon belül visszajelzett megbízatási szerződés törlésekor a honlapon közölt árlistában feltüntetett díj 50 %-át köteles megfizetni. Amennyiben csak a helyszínen (a Megrendelő tartózkodási helyén) derül ki, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató kiszállással kapcsolatos költségeit megfizetni, és a honlapon közölt ár listában feltüntetett díj 100%-át azonnal a helyszínen kiegyenlíteni.
5.2. A szolgáltatás díját a megrendelő a célállomásra érkezéskor, számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában – készpénzben köteles megfizetni a sofőrnek. A sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére. A szolgáltatás teljesítésével (a gépjármű kulcsainak átadásával) a felek közötti szerződés megszűnik.
5.3. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a díjfizetési kötelezett ségét, a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni ezen jogát oly módon, ahogyan az a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség – hacsak a felek a szerződésben eltérően nem állapodnak meg – a Megrendelőt terheli.
6. Egyebek záró rendelkezések
6.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2012. Május 1. napján lépnek hatályba.
6.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.
6.3. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen egyeztetéssel, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére lehetőség nincs, felek – hatáskör és illetékesség függvény ében – a Veszprém Városi Bíróság illetve a Veszprémi Törvényszék
illetékességét kötik ki.

Útfutó